• 1
  เลือกวันเข้าใช้บริการ
 • 2
  ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
 • 3
  ชำระเงิน
 • 4
  สรุปการสั่งซื้อ
Adult Adventure Pass (450 บาท)
กรุณาเลือกวันที่
 • คุณสมบัติบัตร
 • บัตรมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการ
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ราคา (บาท/ชุด)

 • จำนวน (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  บัตรผู้ใหญ่รายวัน แบบเปลี่ยนวันไม่ได้
 • บัตรมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการ
  ใช้บริการไม่ได้
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  07/10/2022 - 30/11/2022
 • ราคา (บาท/ชุด)
  900
  450
 • จำนวน (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  บัตรผู้ใหญ่รายวัน ใช้บริการภายใน 15 วัน
 • บัตรมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการ
  ใช้บริการได้
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  07/10/2022 - 30/11/2022
 • ราคา (บาท/ชุด)
  900
  500
 • จำนวน (ใบ)